SQP International - výroba dosiek plošných spojov (PCB, DPS, Leiterplatte) v expresných termínochVšeobecné záručné podmienky

Záruky:

1. Garantujeme dobrú kvalitu dodaných výrobkov: dodané výrobky sú vyrobené z kvalitného materálu podľa štandardov a v súlade s dohodnutými špecifikáciami. Záruky podľa týchto zásad platia po dobu jedného roku od dátumu dodania.
2. Nenesieme žiadne iné záruky než tie, ktoré sú zahrnuté v tu uvedených podmienkach. Nikdy nenesieme zodpovednosť za akékoľvek nepriame alebo následné škody.
3. Reklamácie v zmysle záruky nemožno uplatniť pokiaľ nebol vykonaný elektrický test na výrobku.
4. Reklamácie v zmysle záruky nemožno uplatniť na skryté vady, ak nebol vykonaný na výrobku výbrus po tepelelnom šoku.
5. Reklamácie v zmysle záruky nemožno uplatniť ak podľa nášho názoru došlo k nasledujúcemu:
a. nedbalé skladovanie, montáž, používanie alebo uplatnenie zmien
b. nedbalá a/alebo nedostatočná starostlivosť
c. opotrebovanie z dôvodu prevádzky alebo zostarnutia
d. používanie alebo testovanie výrobku v podmienkach nespĺňajúcich podmienky podľa stanovených noriem
e. použitie materiálov, návrhov a postupov predpísaných zákazníkom
6. Naviac reklamácie v zmysle záruky nemožno uplatniť, ak:
a. zákazník nás neinformoval o vadách zistených počas obdobia uvedeného v týchto podmienkach;
b. nemali sme možnosť opráv vád na výrobku, napriek tomu, že sme o to požiadali;
c. tretie strany vykonali opravu na našich výrobkoch bez toho, aby nám dali o tom dopredu vedieť alebo dostali na to od nás súhlas a následne na to podali reklamáciu
7. Záruka obsahuje vykonanie bezplatnych opráv alebo poskytnutie potrebných komponentov alebo výmenu výrobku ak je to podľa nás potrebné. Ak sa domnievame, že oprava nie je viac možná alebo nemá význam, zákazník má nárok na primeranú náhradu vo výške nepresahujúcej nákupnú cenu vadného výrobku.
8. Výrobky alebo ich komponenty, ktoré boli vymenené podľa zásad tu uvedených sa automaticky stávajú našim majetkom bez ďalších právnych úkonov.
9. Zákaznik musí na vlastné náklady zaslať reklamované výrobky na adresu, ktorú uvedieme do 14 dní od obdobia uvedeného v týchto podmienkach.

Reklamácie

1. Zákazník je povinný okamžite po dodaní skontrolovať položky na výskyt akékoľvek chýb a musí nás o nich informovať čo najskôr v písomnej forme, ale najneskôr do 10 dní od dátumu dodania.
2. Zákazník nás musí oboznámiť o skrytých vadách v písomnej forme do 10 dní od dátumu, kedy boli chyby zistené, alebo mohli byť prinajmenšom zistené. V prípade, ak sa vyskytnú skryté vady, požiadavka na reklamáciu v zmysle týchto podmienok môže byť vznesená po dobu jedného roku od dátumu dodania, berúc do úvahy obdobie uvedené v tomto odstavci 2.
3. Menšie vady a/alebo odchýlky bežné v obchode a odchýľky v kvalite, farbe, veľkosti, atd. nikdy nie sú dôvodom pre reklamáciu.
4. Ak zákazník nepodal reklamáciu v období uvedenom v predchádzajúcich odstavcoch, považuje sa dodanie výrobku za akceptované a zrieka sa všetkých práv a nárokov v zmysle zákona na tento kontrakt.
5. Podanie reklamácie nezbavuje zákazníka plnenia finančných záväzkov voči nám.
6. Ak uznáme reklamáciu za opodstatnenú zabezpečíme výmenu produktov alebo opravu chýb ako to bude podľa nás potrebné.

Záväzky

1. Nesieme zodpovednosť iba za škody, ktoré sú priamym a úplným  následkom našej nedbalosti, v tom zmysle, že nikdy nie sme zodpovední za nepriame škody (zahrňujúc stratu zisku, následné straty a/alebo obchodnú stratu).
2. Okrem povinných právnych poplatkov nie sme zodpovední za škody spôsobené hrubou nedbalosťou alebo úmyslom našich zamestnancov alebo tretími stranami, ktoré sme zapojili do plnenia kontraktu.
3. Naša zodpovednosť je obmedzená sumou za výrobky uvedenou na faktúre, vyjmä DPH, ktoré spôsobili škodu.
4. Zákazník preberá za nás zodpovednosť pred pohľadávkami tretích strán za škody spôsobené používaním služieb a/alebo výrobkov, ktoré sme dodali.


Naš produkt:
Viacvrstvový plošný spoj
12 vrstvový multilayer
100um technológia výroby
100 um technológia
Via in pad technológia
Via in Pad technológia
Plošné spoje s riadenou impedanciou
Riadená impedancia


Vážime si Vaše súkromie

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies z nášho webového sídla www.plosnyspoj.sk ako aj od tretích strán vo Vašom zariadení súvisiace s anonymizovaným spracovaním údajov za účelom zlepšenia navigácie a používania  našich stránok, efektívnejšieho použitia marketingových a remarketingových nástrojov a poskytnutím obsahu od nás a od tretích strán vyjadríte kliknutím na tlačidlo “Prijať všetky súbory cookies”.

Pokiaľ si želáte viac informácií alebo si želáte zmeniť nastavenie používania cookies, kliknite na tlačidlo “Spravovať nastavenia cookies”.


Prijať všetky súbory cookies Spravovať nastavenia cookies

Copyright © SQP International s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Youtube page Facebook page English version